ŠKOLA ZÁKLADŮ ČINOHERNÍ REŽIE

Rychlá navigace: Termíny | Předměty | Lektoři | Místa setkání | Přihláška | Brožura

Amatérská divadelní asociace otevírá další běh dvouleté Školy základů činoherní režie (2022 – 2024). Odpovídá tak na potřebu amatérských divadelníků vzdělávat se systematicky, do hloubky a v souvislostech.

Škola, jak je patrné z následujícího popisu a vyučovaných oborů, není určena jenom režisérům, ale i ostatním zájemcům o vzdělávání na poli činoherního divadla. Absolvováním školy by měl každý účastník získat nezbytné penzum informací i praktických dovedností pro samostatnou přípravu a realizaci inscenace.

Odborná garance

Odbornými garanty jsou opět Petra Richter Kohutová a Jaroslav Kodeš, přednášejícími profesionální umělci a pedagogové, jimž budou podle potřeby asistovat absolventi minulých úspěšných dvou běhů tzv. „školičky“. Tajemnicí školičky je Magda Mikešová.

Odborní garanti - Petra Richter Kohutová a Jaroslav Kodeš

Termíny

Nový běh školičky bude realizován od září 2022 do června 2024, tedy dva školní roky. V každém ročníku se uskuteční 10 seminářů. Jedno setkání představuje cca 20 učebních hodin. Začátek, pokud nebude dohodnuto jinak, proběhne v pátek v 18:00 hod., konec v neděli ve 13:00 hod.


Předměty

Hlavním předmětem je dramaturgicko-režijní příprava inscenace, k tomu se pak váží doplňující předměty. Dějiny divadla, Základy dramaturgie, Základní režijní postupy, Jevištní řeč, Pohybová příprava herce, Světlo a zvuk, Scénografie, Kostým v inscenaci, Líčení atd. Hlavní předmět i doplňkové řemeslné dovednosti budou vyučovány jak formou přednášek, tak především praktických cvičení se zadanými domácími úkoly. S tím související a nezbytná schopnost reflektovat viděné bude rozvíjena průběžně. Zejména prostřednictvím návštěvy krajské postupové přehlídky, ale i inscenací viděných v rámci víkendových setkání v Nučicích.

Přehled předmětů Školy základů činoherní režie ADA

Lektoři

Medailonky jednotlivých lektorů si můžete přečíst kliknutím na jméno daného lektora.

Petra RICHTER KOHUTOVÁ – dramaturgie, dějiny divadla, analýza viděného
Jaroslav KODEŠ – režie
Hana FRANKOVÁ – herectví
Eva KODEŠOVÁ ml. – herectví
Martin PACEK – jevištní pohyb
Eva SPOUSTOVÁ – jevištní mluva a komunikační dovednost
Vladislav KRACÍK – režie, analýza viděného
Josef ŠEDIVÝ – divadlo jako nástroj psychoterapie
Petr KOLÍNSKÝ – scénografie
Jana STEJSKALOVÁ – scénografie a kostým
Marta VESELÁ – líčení
Pavel HURYCH – divadelní technika


Místa setkání a školné

Setkávání probíhá hlavně v Nučicích (okres Praha-západ) v budově Lidového domu, také na přehlídkách (FEMAD Poděbrady, Děčínská brána…).

Ubytování je možné v budově divadla (karimatka, spacák) a pro náročnější v penzionech v dojezdové vzdálenosti 5-12 km a v cenové relaci cca 600,- až 1200,- Kč/ noc (je potřeba domluvit se v příslušném penzionu předem).

Finanční zajištění provozu školy bude větším dílem hrazeno z grantu Ministerstva kultury ČR, částečně ze školného, které činí 4.000,- Kč/ rok.


Přihláška