Amatrsk divadeln asociace

Dramatick� �kola ADA

Dramatick� �kola ADA je zast�e�uj�c� n�zev pro soubor kr�tkodob�ch kurz� a semin��� (20–40 vyu�ovac�ch hodin), kter� se v praxi nejv�ce osv�d�ily jako vhodn� forma prvotn�ho vzd�l�v�n� v podm�nk�ch amat�rsk�ho divadla. Posl�n�m Dramatick� �koly ADA je poskytnout za��naj�c�m i u� hraj�c�m divadeln�k�m a soubor�m z�klady pro jejich dal�� pr�ci a rozvoj. Jak nazna�uje vzestup �rovn� soubor�, jejich� �lenov� absolvovali kr�tkodob� kurzy Dramatick� �koly ADA, je to re�ln� cesta k povznesen� �rovn� amat�rsk�ho divadla.

 

LEKTORSK� SBOR

je slo�en z lektor�, kte�� maj� dlouholet� praktick� zku�enosti z pr�ce s amat�rsk�mi divadeln�mi soubory a v amat�rsk�ch divadeln�ch souborech, a vych�zej� proto z jejich mo�nost�, a kte�� maj� z�rove� pot�ebnou odbornou kvalifikaci.

 
Pavel Hurych, divadeln�k s dlouholet�mi zku�enostmi v oblasti divadeln� techniky podlo�en�mi kvalifikac� z civiln�ho zam�stn�n� a s dlouholet�mi zku�enostmi ze zaji��ov�n� divadeln� techniky na n�rodn�ch p�ehl�dk�ch, lektor kurz� divadeln� techniky (Jir�sk�v Hronov, Dramatick� �kola ADA v Praze), �len Festivalov�ho v�boru Jir�skova Hronova; vyu�uje divadeln� techniku.

 
Jaroslav Kode�, Mgr., rozhlasov� re�is�r, lektor amat�rsk�ho divadla, zku�en� divadeln�k. Vyu�uje jevi�tn� �e�.

 
Libu�e Limanov�, PhDr., absolventka FFUK, st�edo�kolsk� profesorka �e�tiny a angli�tiny, laure�tka a pozd�ji porotkyn� festivalu Wolker�v Prost�jov, porotkyn� pra�sk�ch p�ehl�dek, lektorka r�toriky a jevi�tn� �e�i se zku�enostmi z amat�rsk�ho divadla.

 
Miroslav Pokorn�, Mgr., divadeln� pedagog (VO� hereck� v Praze), um�leck� ��f a re�is�r profesion�ln�ho Divadla AHA (KD Gong), s dlouholet�mi zku�enostmi s veden�m �pi�kov�ho amat�rsk�ho souboru. Vyu�uje: z�klady herectv�, z�klady re�ie a dramaturgie.

 
Rudolf Sedleck�, Ing., lektor celost�tn�ch kurz� videotvorby. Vyu�uje: pr�ce s videokamerou p�i p��prav� a z�znamu divadeln�ho p�edstaven�, fin�ln� zpracov�n� z�znamu.

 
J�n Simkani�, Mgr., absolvent re�ie na DAMU, dlouholet� profesion�ln� pracovn�k v oblasti vzd�l�v�n� dosp�l�ch v Praze; vyu�uje teorii divadla.


Josef �ediv�, Bc, specialista na soci�ln� s�t�, branding, sponzoring v neziskov�ch organizac�ch

 
Vlastimil Vencl�k, Mgr., �sp�n� dramatik a profesion�ln� re�is�r, absolvent FAMU, dlouholet� porotce p�ehl�dek amat�rsk�ho divadla, pedagog na VO� hereck� v Praze; vyu�uje re�ii a dramaturgii, vede autorsk� semin��.


Vedle t�chto „��dn�ch“ lektor� jsou p�izv�ni k p�ed�v�n� praktick�ch zku�enost� �sp�n� amat�r�t� divadeln�ci, v minulosti nap��klad Ladislav Vale� (R�dobydivadlo Klap�).

 
P�ehled akut�ln�k kurz�

1. Hereck� p��pravka
20 vyu�ov. hodin
Kurz zam��en� na pohyb, mluvu a situaci je ur�en za��naj�c�m herc�m, kter�m poskytne nezbytn� z�klady hereck� pr�ce a umo�n� jim rychleji a pou�en�ji se zapojit do n�cviku her v souborech.
Cena kurzu: 900,- K�

2. Re�ijn� minimum
40 vyu�ov. hodin
Kurz je zam��en p�edev��m na dramaturgick� rozbor a na re�ijn� p��pravu d�la. Seznamuje tak� se z�klady divadeln� teorie a historie, autorsk�ho pr�va a veden� kolektivu dosp�l�ch.
Cena kurzu: 1400,- K�

3. Dramatick� text a divadlo
20 vyu�ov. hodin
Semin�� m� za �kol osv�tlit specifiku divadla jako um�leck�ho druhu a nazna�it cestu jak dosp�t od dramatick�ho (tedy liter�rn�ho) textu ke skute�n�mu divadlu. Pro za��naj�c� re�is�ry, herce a dramaturgy.
Cena kurzu: 900,- K�

4. Osv�tlov�n� a divadeln� technika
20 vyu�ov. hodin
Kurz je orientov�n  na z�klady osv�tlovac� techniky v podm�nk�ch amat�rsk�ho divadeln�ho souboru s praktick�mi uk�zkami a n�vody. Je ur�en pro osv�tlova�e a re�is�ry.
Cena kurzu: 900,- K�

5. Autorsk� semin�� pro za��naj�c� autory 
40 vyu�ov. hodin + konzultace
Semin�� je zam��en na z�klady dramatick�ho „�emesla“ a je ur�en autor�m, kte�� ji� napsali hry pro „sv�“ soubory a hodlaj� v psan� pro n� pokra�ovat na vy��� �rovni.
Cena kurzu: 2 500,- K�


6. Produkce a propagace divadeln�ho p�edstaven�
8 vyu�ov. hodin
Semin�� seznamuj�c� se z�klady produk�n� pr�ce a propagace v podm�nk�ch neziskov� sf�ry. Bude se zab�vat i prost�edky komunikace s potencion�ln�mi div�ky, vyu�it�m soci�ln�ch s�t� a dal��ch prost�edk� IT p�i pr�ci v souboru.
Cena kurzu: 500,- K�

7. Jevi�tn� �e�
16 vyu�ov. hodin
Kurz je ur�en pro v�echny divadeln�ky i nedivadeln�ky, kte�� se cht�j� zlep�it v mluven�m projevu, zjistit, jak jsou na tom se schopnostmi a dovednostmi d�chat, mluvit, ovl�dat hlasov� �stroj�.
Cena kurzu: 900,- K�

V p��pad� z�jmu m��ete p�edb�n� p�ihl�ky zas�lat na kontakty uveden� zde

Home